News Flash Home
The original item was published from 10/10/2022 3:16:06 PM to 10/10/2022 3:21:54 PM.

News Flash

Press Releases

Posted on: October 10, 2022

[ARCHIVED] Tustin’s City Council Elections On November 8, 2022 Are Quickly Approaching

Picture of election district map

Picture of election district mapTUSTIN, CA - The City of Tustin’s next City Council elections are quickly approaching. On November 8, 2022, residents of Tustin will have the opportunity to elect an at-large Mayor. Additionally, residents of Tustin’s District 3 will have the opportunity to elect a District 3 City Council Member. Both the Mayor and elected Council Member will serve a four-year term.


This will be the first election where residents of Tustin will elect City Council representatives based on the district they reside in. In 2024, City Council seats for Districts 1, 2, and 4 will be up for election. Tustin residents can locate their districts by using the City’s interactive map at: Tustinca.org/DistrictMap.

To vote in the upcoming November 8 election, Tustin residents must be registered to vote by October 24. To be eligible to register, one must be a US citizen, a resident of Tustin, California, and at least 18 years old. 

Visit the following link to learn more about Tustin’s upcoming district elections: TustinCA.org/Elections 


###Las Elecciones Concejales de Tustin en 8 de Noviembre, 2022 Se Acercan Rápidamente


TUSTIN, CA Las próximas elecciones del Concejo Municipal de Tustin se acercan rápidamente. El 8 de Noviembre de 2022, los residentes de Tustin tendrán la oportunidad de elegir un Alcalde general. Adicionalmente, residentes del Distrito 3 de Tustin tendrán la oportunidad de elegir un Concejal. Tanto el Alcalde como el Concejal cumplirán un mandato de cuatro años. 

Esta será la primera elección donde residentes de Tustin elegirán representantes municipales en base a el distrito donde viven. En 2024, escaños en el Concejo Municipal para Distritos 1, 2, y 4, estarán a elección. Los residentes de Tustin pueden localizar su distrito usando el mapa interactivo de la Ciudad de TustinTustinca.org/DistrictMap.

Para votar en la próxima elección el 8 de Noviembre, residentes de Tustin necesitan ser registrados para votar antes del 24 de Octubre. Para poder registrar, se necesita ser ciudadano de los Estados Unidos, ser residente de Tustin, California, y tener por lo menos 18 años de edad. 

Visita este enlace para aprender más sobre las próximas elecciones de Tustin: TustinCA.org/Elections 


###塔斯廷2022118日的選舉即將成為首個按市議會分區的市議會選舉

 

塔斯廷市的下一屆市議會選舉即將到來!在2022118日,塔斯廷的居民將有機會選出全範圍選舉的市長。此外,塔斯廷3區的居民將有機會選出3區的市議會議員。市長和民選議會議員的任期均為四年。

 

這將是由塔斯廷居民按他們所住的分區選出市議會代表的首次選舉。到2024年,124區的市議會席位都將開放選舉。塔斯廷居民可造訪市府的互動網站明確他們所屬的選區:Tustinca.org/DistrictMap

 

要在即將到來的118日選舉中投票,塔斯廷居民必須在1024日前完成投票登記。要符合登記資格,您必須是美國公民、加州塔斯廷的居民且至少年滿18歲。 


請造訪以下連結,瞭解有關塔斯廷即將到來的分區選舉的更多資訊:TustinCA.org/Elections

 


###터스틴의 2022 11 8 선거는 시의회 선거구에서 진행하는  번째 시의회 선거가  것입니다


터스틴 시의 다음 시의회 선거가 빠르게 다가오고 있습니다! 2022 11 8터스틴의 주민들은 광역 선거구 시장을 선출할 기회를 가지게  것입니다또한터스틴의 3구역 주민들은 3구역 시의원을 선출할  있는 기회를 갖게 됩니다시장과 선출된 의회 의원 모두 4 임기를 수행하게 됩니다.


이번 선거는 투스틴 주민들이 거주하는 지역에 따라 시의회 의원을 선출하는  선거가  것입니다. 2024년에는 1, 2, 4구역의 시의회 의석을 선거하게 됩니다터스틴 거주자는 다음 사이트에서 시의 대화형  사이트를 사용하여 해당 지역을 찾을  있습니다Tustinca.org/DistrictMap.


터스틴 거주자들이 다가오는 11 8 선거에서 투표하기 위해서는 10 24일까지 투표할  있도록 등록해야 합니다등록 자격을 갖추려면 미국 시민권자캘리포니아  터스틴 거주자여야 하며 18 이상이어야 합니다


다가오는 터스틴 지역 선거에 대해 자세히 알아보려면 다음 링크를 방문하십시오TustinCA.org/Elections 


###


Các cuộc bầu cử của Hội đồng Thành phố Tustin vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 đang nhanh chóng đến gần


TUSTIN, CA - Cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố tiếp theo của Thành phố Tustin đang nhanh chóng đến gần.  Vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, cư dân của Tustin sẽ có cơ hội bầu chọn một Thị trưởng Thành phố.  Ngoài ra, cư dân của Quận 3 của Tustin sẽ có cơ hội bầu một Ủy viên Hội đồng Thành phố Quận 3.  Cả Thị trưởng và Thành viên Hội đồng được bầu sẽ phục vụ nhiệm kỳ bốn năm.


Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên mà cư dân của Tustin sẽ bầu các đại diện của Hội đồng Thành phố dựa trên khu vực họ cư trú. Vào năm 2024, các ghế của Hội đồng Thành phố cho các Quận 1, 2 và 4 sẽ được đưa ra bầu cử.  Cư dân Tustin có thể xác định vị trí các quận của họ bằng cách sử dụng bản đồ tương tác của Thành phố tại: Tustinca.org/DistrictMap


Để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 sắp tới, cư dân Tustin phải đăng ký bỏ phiếu trước ngày 24 tháng 10. Để đủ điều kiện đăng ký, một người phải là công dân Hoa Kỳ, cư dân Tustin, California và ít nhất 18 tuổi.


 Truy cập liên kết sau để tìm hiểu thêm về các cuộc bầu cử học khu sắp tới của Tustin: TustinCA.org/Elections


###

Facebook Twitter Email

Other News in Press Releases

TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/4/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 4, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/3/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 3, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/2/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 2, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/1/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 1, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/20/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/19/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 19, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/18/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/17/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 17, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/16/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 16, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/15/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 15, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/13/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 13, 2023
new city logo

City of Tustin Launches New Logo

Posted on: June 7, 2022
Strategic Plan Workshop Flyer

Strategic Plan Workshops

Posted on: March 30, 2021
heat

Senior Citizen Heat Advisory Issued

Posted on: September 28, 2020