News Flash

Press Releases

Posted on: October 23, 2021

City of Tustin Holds Public Hearing on October 25 to Consider Switch to District Elections

Fourth Public Hearing

Fourth Public Hearing Spanish


Fourth Public Hearing Chinese


Fourth Public Hearing Korean


Fourth Public Hearing Vietnamese


City of Tustin Holds Public Hearing on October 25 to Consider Switch to District Elections


October 23, 2021

FOR IMMEDIATE RELEASE

Media Contact:  Melanie Moore, District Formation Outreach Consultant 

(650)-338-6913

Tustin CA - The City of Tustin is hosting its fourth public hearing regarding the City’s potential move to district elections on Monday, October 25 at 7 p.m. The fourth hearing will present the additional draft district maps based on new community map submissions and feedback.  In addition, the City Council will conduct a public hearing before potentially selecting a district map, selecting district election sequencing, and conducting the first reading of an ordinance to transition from at-large to district-based elections.  

The City encourages community members to participate in the public hearing and share their views on map selection and district election sequencing. 

Participants can join in-person or via Zoom.us:

  • In-Person Location: City Hall, 300 Centennial Way, Tustin, CA 92780 
  • Zoom Webinar ID: 940 8640 1921 
  • Passcode: 600222
  • Dial-In Phone: #1-669-900-6833.

 The City held the third district formation public hearing on Saturday, October 9, where members of the public and City Council provided feedback on the first round of drafted maps. The recording of the third hearing is available on DrawTustin.org/Schedule, and the draft map submissions are available to review on DrawTustin.org/Draft-Maps.

 The second round of draft maps was published on DrawTustin.org/Schedule on October 18. All community-submitted drawn maps and feedback will be available for public review and discussion during the fourth public hearing on October 25th. 

For more information on the fourth public hearing and the district formation process, visit DrawTustin.org or email drawtustin@tustinca.gov.

###

La Ciudad de Tustin Organiza una Audiencia Pública el 25 de Octubre para Considerar el Cambio a elecciones de distrito

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Contacto con los medios: Melanie Moore, Consultora de Alance de Distritos

(650)-338-6913

Tustin, CA - La Ciudad de Tustin está organizando su cuarta audiencia pública sobre el posible movimiento de la Ciudad a las elecciones de distrito el lunes 25 de octubre a las 7 p.m. La cuarta audiencia presentará los borradores de mapas del distrito adicionales basados en los nuevos envíos y comentarios de mapas de la comunidad. Además, el Consejo Municipal llevará a cabo una audiencia pública antes de seleccionar potencialmente un mapa de distrito, seleccionar la secuencia de elecciones de distrito y realizar la primera lectura de una ordenanza para la transición de elecciones generales a elecciones basadas en distritos.

La Ciudad anima a los miembros de la comunidad a participar en la audiencia pública y compartir sus puntos de vista sobre la selección de mapas y la secuencia de elecciones del distrito.

Los participantes pueden unirse en persona o a través de Zoom.us:

Ubicación en persona: Municipalidad, 300 Centennial Way, Tustin, CA 92780

ID del seminario web de Zoom: 940 8640 1921

Contraseña: 600222

Teléfono: # 1-669-900-6833.

La Ciudad celebró la tercera audiencia pública de formación de distrito el sábado 9 de octubre, donde los miembros del público y el Consejo Municipal proporcionaron comentarios sobre la primera ronda de los borradores de mapas. La grabación de la tercera audiencia está disponible en DrawTustin.org/Schedule, y los borradores de mapas están disponibles para revisar en DrawTustin.org/Draft-Maps.

La segunda ronda de borradores de mapas se publicó en DrawTustin.org/Schedule el 18 de octubre. Todos los mapas dibujados y los comentarios enviados por la comunidad estarán disponibles para revisión y discusión pública durante la cuarta audiencia pública el 25 de octubre.

Para obtener más información sobre la cuarta audiencia pública y el proceso de formación del distrito, visite DrawTustin.org o envíe un correo electrónico a drawtustin@tustinca.gov.


###


塔斯廷市將於10月25日舉行公眾聽證會,考慮分區選舉轉型

 

立即發佈

媒體聯絡人:Melanie Moore,選區劃分外聯顧問 

(650)-338-6913

 加州塔斯廷 - 塔斯廷市將於10月25日(週一)下午7時舉行第四次公眾聽證會,討論該市向分區選舉的潛在轉型。第四次聽證將根據提交的新社區地圖和意見,提出新的選區地圖草案。此外,市議會將在潛在選擇選區地圖、選擇分區選舉序列和進行普選-分區選舉轉型條例的初讀之前舉行公衆聽證會。  

 該市鼓勵社區人士參與公眾聽證會,分享他們對地圖選擇和分區選舉序列的意見。 

 面對面參加會議或通過Zoom.us參與:

 

面對面會議地點:市政廳,300 Centennial Way, Tustin, CA 92780 

Zoom網路研討會ID:940 8640 1921 

密碼:600222

撥入電話:#1-669-900-6833。

 

市議會於10月9日(週六)舉行了第三次選區劃分公衆聽證會,市民和市議會就第一輪地圖草案提供意見。第三次聽證會錄音可以在DrawTustin.org/Schedule上找到,提交的地圖草案可以在DrawTustin.org/Draft-Maps上查閲。

第二輪地圖草案於10月18日在DrawTustin.org/Schedule上發佈。所有社區提交的地圖和意見將在10月25日的第四次公眾聽證會上供公衆審查和討論。 

關於第四次聽證會和選區劃分過程的更多資訊,請訪問 DrawTustin.org , 或發送電子郵件至drawtustin@tustinca.gov。


###

 터스틴시에서 선거구 선거제로의 전환을 고려하기 위한 공청회를 10월 25일에 개최합니다

 

즉시 배포용

연락처: Melanie Moore, 선거구 획정 아웃리치 컨설턴트 

(650)-338-6913

 

터스틴 CA - 터스틴 시에서 선거구 선거제로의 이전 가능성에 관한 네 번째 공청회를 10월 25일(월) 오후 7시에 개최합니다. 네 번째 공청회에서는 새롭게 제출된 커뮤니티 지도와 피드백을 기준으로 추가된 선거구 지도 초안이 제시됩니다.  또한, 시의회는 선거구 지도를 선택하고, 선거구 선거 순서 선택, 전체에서 선거구 기반 선거로의 이전에 관한 조례의 첫 번째 독회 실행 이전에 공청회를 개최합니다.  

시에서는 지역사회 주민들에게 공청회에 참여하고 지도 선택 및 선거구 선거제 순서에 대한 견해를 공유하도록 장려하고 있습니다. 

참여자는 대면참석 또는 Zoom.us을 통해 참여할 수 있습니다:


대면참석 장소: City Hall, 300 Centennial Way, Tustin, CA 92780 

Zoom 웨비나 ID: 940 8640 1921 

암호: 600222

전화: #1-669-900-6833.

 

터스틴 시는 선거구 획정에 관한 세 번째 공청회를 10월 9일(토)에 개최했습니다. 이 공청회에서 일반 시민들과 시의회는 첫 번째 지도 초안에 관한 의견을 나누었습니다. 세 번째 공청회의 녹음 파일은 DrawTustin.org/Schedule에서 받을 수 있으며, 지도 초안 제출본은 DrawTustin.org/Draft-Maps에서 검토할 수 있습니다.

 두 번째 지도 초안은 10월 18일  DrawTustin.org/Schedule에서 공개되었습니다. 지역사회에서 제출한 모든 지도와 피드백은 10월 25일 네 번째 공청회에서 검토 및 토의합니다. 

네 번째 공청회와 선거구 획정 과정에 대해 더 자세히 알고 싶으시면,  DrawTustin.org 를 방문하거나 drawtustin@tustinca.gov로 이메일을 보내 주십시오.


###

Thành Phố Tustin Tổ Chức Phiên Điều Trần Công Khai vào Ngày 25 Tháng 10 để Xem Xét Chuyển Đổi Sang Hình Thức Bầu Cử Theo Khu Vực

BAN HÀNH NGAY

Liên hệ Truyền thông: Melanie Moore, Chuyên Gia Tư Vấn Kết Nối Cộng Đồng Về Thành Lập Khu Vực Bầu Cử 

(650)-338-6913

Tustin CA - Thành phố Tustin sẽ tổ chức phiên điều trần công khai lần 4 về việc Thành phố dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực vào thứ Hai, ngày 25 tháng 10, lúc 7 tối. Phiên điều trần lần 4 sẽ trình bày bản đồ khu vực bầu cử dự thảo bổ sung, dựa trên các ý kiến đóng góp và bản đồ do cộng đồng mới nộp.  Ngoài ra, Hội Đồng Thành Phố sẽ tiến hành phiên điều trần công khai trước khi dự định chọn bản đồ khu vực bầu cử, chọn trình tự bầu cử theo khu vực và tổ chức phiên họp giới thiệu sắc lệnh để chuyển đổi từ bầu cử quy mô lớn sang bầu cử theo khu vực.

 Thành phố khuyến khích các thành viên cộng đồng tham dự phiên điều trần công khai và chia sẻ ý kiến của mình về việc lựa chọn bản đồ, cũng như trình tự bầu cử theo khu vực. 

 Quý vị có thể đến tham dự trực tiếp hoặc thông qua Zoom.us:

 

Địa điểm trực tiếp: Tòa thị chính, 300 Centennial Way, Tustin, CA 92780 

ID Hội thảo Zoom: 940 8640 1921 

Mật mã: 600222

Gọi điện thoại đến: #1-669-900-6833.

 

Thành phố đã tổ chức phiên điều trần công khai lần 3 về việc thành lập khu vực bầu cử vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 10. Tại đây, các thành viên cộng đồng và Hội Đồng Thành Phố đã đưa ra ý kiến đóng góp về loạt bản đồ dự thảo đầu tiên. Bản ghi hình phiên điều trần lần 3 được đăng tải trên DrawTustin.org/Schedule và quý vị có thể xem xét các bản nộp bản đồ dự thảo tại DrawTustin.org/Draft-Maps.

Loạt bản đồ dự thảo thứ hai đã được đăng tải trên DrawTustin.org/Schedule vào ngày 18 tháng 10. Tất cả ý kiến đóng góp và bản đồ do cộng đồng nộp sẽ được đưa ra đánh giá công khai và thảo luận vào phiên điều trần lần 4 vào ngày 25 tháng 10. 

Để biết thêm thông tin về phiên điều trần công khai lần 4 và quá trình thành lập khu vực bầu cử, hãy truy cập DrawTustin.org hoặc gửi email đến drawtustin@tustinca.gov.


### 

Facebook Twitter Email

Other News in Press Releases

TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/4/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 4, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/3/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 3, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/2/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 2, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/1/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 1, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/20/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/19/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 19, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/18/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/17/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 17, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/16/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 16, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/15/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 15, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/13/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 13, 2023
new city logo

City of Tustin Launches New Logo

Posted on: June 7, 2022
Strategic Plan Workshop Flyer

Strategic Plan Workshops

Posted on: March 30, 2021
heat

Senior Citizen Heat Advisory Issued

Posted on: September 28, 2020