News Flash Home
The original item was published from 10/6/2021 4:17:00 PM to 10/23/2021 12:21:58 PM.

News Flash

Press Releases

Posted on: September 20, 2021

[ARCHIVED] City of Tustin Holds Second Public Workshop to Discuss Potential New Districts and Draw Communities

Second Workshop

Second Workshop Spanish flyer


 Second Workshop Chinese


Second Workshop Korean

Second Workshop Vietnamese

City of Tustin Holds Second Public Workshop to Discuss Potential New Districts and Draw Communities of Interest 

September 20, 2021

FOR IMMEDIATE RELEASE

Media Contact:  Melanie Moore, District Formation Outreach Consultant 

(650)-338-6913


Tustin, CA -  The City of Tustin is hosting its second public workshop regarding the City’s potential move to district elections on Wednesday, September 22, at 7 p.m. via Zoom. The workshop will include an overview of the district formation process and an introduction to tools residents can use to draw maps highlighting their communities of interest.

Join the virtual community Workshop via Zoom with the Webinar ID: 874 4850 1346, Passcode: 966094, or dial in by phone: #1-669-900-6833.

Those unable to attend the public workshop can visit the Calendar Page at drawtustin.org several days following the event to  view recordings and meeting materials from the September 22 event as well as all workshops and hearings.

The City encourages all Tustin residents to provide input on where  potential district boundaries should be drawn. The new District Map Tool for drawing communities of interest is easily accessible on the Draw A Map Page of the City’s districting website. The first deadline for community members to submit their proposed district maps for the first publication of draft maps is Wednesday, September 29, by 5 p.m. PST. The second deadline for community members to submit their proposed maps to be considered for the second publication of draft maps is Thursday, October 14, at 5 p.m. PST.  

Additional public hearings are scheduled and the public is encouraged to visit the Calendar Page at drawtustin.org for more information. 

To keep up with the latest districting news, subscribe to receive emails at drawtustin.org/subscribe.

###


La Ciudad de Tustin Lleva a Cabo un Segundo Taller Público para Discutir Posibles Distritos Nuevos y Atraer Comunidades de Interés

20 de septiembre de 2021

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Contacto con los Medios:  Melanie Moore, Consultora de Extensión para la Formación de Distritos

(650)-338-6913


Tustin, CA -  La ciudad de Tustin está organizado su segundo taller público sobre el posible cambio de la ciudad a las elecciones de distrito el miércoles 22 de septiembre a las 7 p.m. a través de Zoom. El taller incluirá una descripción general del proceso de formación de distritos y una introducción a las herramientas que los residentes pueden usar para dibujar mapas que destacan sus comunidades de interés.

Únase al taller virtual comunitario a través de Zoom con el número de identificación del seminario web: 874 4850 1346, código de acceso: 966094, o marque por teléfono: #1-669-900-6833.

Aquellos que no pueden asistir al taller público pueden visitar la página del calendario en DrawTustin.org varios días después del evento para ver las grabaciones y los materiales de la reunión del 22 de septiembre, así como todos los talleres y audiencias.

La ciudad alienta a todos los residentes de Tustin a brindar información sobre dónde se deben trazar los posibles límites del distrito. La nueva herramienta de mapeo para dibujar comunidades de interés es de fácil acceso en la página Dibujar Un Mapa del sitio web de la ciudad. La primera fecha límite para que los miembros de la comunidad presenten sus mapas distritales propuestos para la primera publicación de mapas preliminares es el miércoles 29 de septiembre a las 5 p.m. PST. La segunda fecha límite para los miembros de la comunidad presentes sus mapas propuestos para ser considerados para la segunda publicación de mapas preliminares es el jueves 14 de octubre a las 5 p.m. PST.

Se programan audiencias públicas adicionales y se alienta al público a visitar la página del calendario en DrawTustin.org para obtener más información.

Para mantenerse al día con las últimas noticias sobre distritos, suscríbase para recibir correos electrónicos en drawtustin.org/subscribe.


###


塔斯廷市舉行第二次公衆研討會,討論潛在的新選區並劃分利益社區 

 

2021年9月20日

立即發佈

媒體聯絡人:Melanie Moore,選區劃分外聯顧問 

(650)-338-6913

加州塔斯廷市將於9月22日(週三)下午7時通過Zoom舉行第二次公眾研討會,討論該市向分區選舉的潛在轉型。研討會將概述選區劃分流程,並介紹居民可以使用的地圖繪製工具,勾勒他們的利益社區。

 通過Zoom加入遠端社區研討會,網路研討會ID:874 4850 1346,密碼:966094,或撥打電話號碼:#1-669-900-6833。

 無法參加公衆研討會的人可以在會議結束幾天之後在drawtustin.org訪問日曆頁面,查看9月22日會議以及所有研討會和聽證會的錄音和會議資料。

 https://drawtustin.org/繪製利益社區的全新選區地圖工具可以在本市選區劃分網站上的繪製地圖頁面輕鬆獲取。社區成員為首次地圖草案發佈提交分區地圖提案的第一個截止日期是9月29日(週三)下午5時(太平洋標準時間)。社區成員為第二次地圖草案發佈提交地圖提案的第二個截止日期是10月14日(週四)下午5時(太平洋標準時間)。  

 請大家在drawtustin.org訪問日曆頁面以獲取更多資訊。 

 如需瞭解最新的選區劃分新聞,請在此處訂閲以接收電子郵件:drawtustin.org/subscribe。


###


터스틴 시에서 새로운 선거구 및 이해관계 공동체 경계를 논의하기 위한 2차 공개 워크샵을 개최합니다 

 

2021년 9월 20일

즉시 배포용

연락처:  Melanie Moore, 선거구 획정 아웃리치 컨설턴트 

(650)-338-6913

 

터스틴, CA - 티스틴 시에서는 시의 선거구 선거제도로의 이전에 관한 제2차 공개 워크샵을 9월 22일 (수) 오후 7시에 Zoom을 통해 개최합니다. 이 워크샵에서는 선거구 획정 과정에 대한 개요를 살펴보고 주민의 이해관계 공동체를 강조하는 지도를 그리기 위해 사용할 수 있는 도구에 대한 소개가 진행됩니다.

 Zoom을 통해 진행되는 이 가상 커뮤니티 워크샵에 참여하여 주십시오. 웨비나 ID: 874 4850 1346, 암호: 966094 또는 전화: #1-669-900-6833.

 이 공개 워크샵에 참여할 수 없는 분들은 워크샵 날짜로부터 며칠 후 캘린더 페이지 drawtustin.org에서 9월 22일 행사의 녹음본 및 미팅 자료를 보실 수 있습니다. 이 웹사이트에는 다른 모든 워크샵과 청문회 자료 또한 보관되어 있습니다.

 터스틴 시에서는 모든 터스틴 주민분들이 선거구 경계 획정에 대한 의견을 제시하도록 장려합니다. 이해관계 공동체 획정을 위한 새로운 선거구 지도 도구는 터스틴 시의 선거구 획정 웹사이트의 지도 그리기 페이지에서 이용하실 수 있습니다. 제1차 지도 초안 공개를 위한 공동체 구성원의 선거구 지도 제안 제출 1차 마감일은 9월 29일 (수) 오후 5시 (PST)까지입니다. 제2차 지도 초안 공개를 위한 공동체 구성원의 선거구 지도 제안 제출 2차 마감일은 10월 14일 (목) 오후 5시 (PST)까지입니다.  

 추가 공개 공청회가 예정되어 있으며 drawtustin.org의 캘린더 페이지에서 더 자세한 정보를 살펴 보시기 바랍니다. 

 선거구 획정에 대한 최신 소식을 받아 보고 싶으시면, drawtustin.org/subscribe에서 구독하여 이메일을 받아 보십시오.

 

### 


Thành Phố Tustin Tổ Chức Buổi thảo luận Công Khai Thứ Hai Để Thảo Luận Về Các Khu Vực Bầu Cử Mới Tiềm Năng Và Xác Định Các Cộng Đồng Có Cùng Lợi Ích 

 

Ngày 20 tháng 9 năm 2021

BAN HÀNH NGAY

Liên hệ Truyền thông:  Melanie Moore, Chuyên Gia Tư Vấn Kết Nối Cộng Đồng Về Thành Lập Khu Vực Bầu Cử 

(650)-338-6913

 

Tustin, CA - Thành phố Tustin tổ chức buổi thảo luận công khai thứ hai về việc Thành phố dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực vào thứ Tư, ngày 22 tháng 9, lúc 7 tối trên Zoom. Buổi thảo luận sẽ cung cấp các thông tin tổng quát về quá trình thành lập khu vực bầu cử và giới thiệu các công cụ để dân cư trong thành phố sử dụng để vẽ bản đồ khu vực và xác định các cộng đồng có cùng lợi ích của họ.

Hãy tham gia Buổi thảo luận cộng đồng trực tuyến trên Zoom với ID Hội thảo: 874 4850 1346, Mật mã: 966094, hoặc gọi điện thoại đến số: #1-669-900-6833.

Những người không thể tham dự buổi thảo luận công khai có thể truy cập Trang Lịch tại drawtustin.org vài ngày sau sự kiện để xem các bản ghi và tài liệu buổi họp từ sự kiện ngày 22 tháng 9 cũng như tất cả các buổi thảo luận và phiên điều trần.

Thành phố khuyến khích tất cả cư dân Tustin cung cấp thông tin về nơi có thể vẽ ranh giới phân định địa hạt khu vực bầu cử. Công cụ Bản đồ Khu vực Bầu cử mới để khoanh vùng các cộng đồng có cùng lợi ích có thể dễ dàng truy cập trên Trang Vẽ Bản Đồ trên trang web phân định địa hạt bầu cử của Thành phố. Thời hạn đầu tiên để các thành viên cộng đồng gửi bản đồ khu vực bầu cử đề xuất của họ cho lần xuất bản bản đồ nháp đầu tiên là thứ Tư, ngày 29 tháng 9, trước 5 chiều giờ PST (tức 8 giờ sáng ngày 30 tháng 9 giờ Việt Nam). Thời hạn thứ hai để các thành viên cộng đồng gửi bản đồ đề xuất của họ để được xem xét cho lần xuất bản bản đồ nháp thứ hai là thứ Năm, ngày 14 tháng 10, lúc 5 chiều giờ PST (tức 8 giờ sáng ngày 15 tháng 10 giờ Việt Nam).  

Các phiên điều trần công khai bổ sung đã được lên lịch và công chúng có thể truy cập Trang Lịch tại drawtustin.org để biết thêm thông tin. 

Để cập nhật những tin tức mới nhất về phân định địa hạt bầu cử, hãy đăng ký nhận email tại drawtustin.org/subscribe.

###

Facebook Twitter Email

Other News in Press Releases

TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/4/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 4, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/3/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 3, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/2/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 2, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/1/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 1, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/20/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/19/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 19, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/18/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/17/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 17, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/16/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 16, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/15/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 15, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/13/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 13, 2023
new city logo

City of Tustin Launches New Logo

Posted on: June 7, 2022
Strategic Plan Workshop Flyer

Strategic Plan Workshops

Posted on: March 30, 2021
heat

Senior Citizen Heat Advisory Issued

Posted on: September 28, 2020