News Flash

Press Releases

Posted on: August 8, 2022

Nomination Period for Tustin City Council Candidates Ends August 12 at 5 p.m.

Picture of election district map

Picture of election district map

Nomination Period for Tustin City Council Candidates Ends August 12 at 5 p.m.


TUSTIN, CA - For Tustin residents interested in running for the positions of Mayor or District 3 Council Member, the deadline for filing nomination papers is coming up on August 12, 2022 at 5 p.m.


Potential candidates must reside within city limits to serve as the city’s at-large Mayor and must reside within District 3 to serve as the District 3 Council Member. All candidates must be registered voters to be eligible to run. Interested residents must make an appointment with the City Clerk to receive and submit campaign documents during the Nomination Period, which began July 18, 2022.

The November election will be Tustin residents’ first time electing City Council representatives by district. The transition to district elections occurred in November 2021, when the City adopted a four-district City Council map following guidance from the community on where district boundaries should be drawn. 

This November, the Tustin City Council will have two open seats, one for District 3 and one for an at-large Mayor. With district elections, Tustin residents in District 3 will vote to elect their Council Member, and all Tustin voters will have the opportunity to vote to elect an at-large Mayor.  

In 2024,  City Council seats for Districts 1, 2, and 4 will be up for election, and voters in those Districts will have the opportunity to elect their respective Council representatives.

Tustin residents can locate their districts by using the City’s interactive website at Tustinca.org/DistrictMap.

For more information or to contact the City Clerk, please visit Tustinca.org/Elections or call (714) 573-3026.


###
El Período de Nominación para los Candidatos al Concejo Municipal de Tustin Finaliza el 12 de Agosto a las 5 p.m.


TUSTIN, CA - Para los residentes de Tustin interesados en postularse para los cargos de Alcalde o Concejal del Distrito 3, la fecha límite para presentar los documentos de nominación es el 12 de agosto de 2022 a las 5 p.m.


Los candidatos potenciales deben residir dentro de los límites de la ciudad para desempeñarse como alcalde general de la ciudad y deben residir dentro del Distrito 3 para desempeñarse como Concejal del Distrito 3. Todos los candidatos deben ser votantes registrados para ser elegibles para postularse. Los residentes interesados deben hacer una cita con el Secretario Municipal para recibir y enviar los documentos de la campaña durante el Período de Nominación, que comenzó el 18 de julio de 2022.

La elección de noviembre será la primera vez que los residentes de Tustin elijan representantes del Concejo Municipal por distrito. La transición a las elecciones de distrito ocurrió en noviembre de 2021, cuando la Ciudad adoptó un mapa del Concejo Municipal de cuatro distritos siguiendo la guía de la comunidad sobre dónde se deben trazar los límites de los distritos.

Este noviembre, el Concejo Municipal de Tustin tendrá dos puestos vacantes, uno para el Distrito 3 y otro para un alcalde general. Con las elecciones distritales, los residentes de Tustin en el Distrito 3 votarán para elegir a su Concejal, y todos los votantes de Tustin tendrán la oportunidad de votar para elegir a un alcalde general.

En 2024, los escaños del Concejo Municipal para los Distritos 1, 2 y 4 estarán disponibles para elección, y los votantes de esos distritos tendrán la oportunidad de elegir a sus respectivos representantes en el Concejo.

Los residentes de Tustin pueden ubicar sus distritos utilizando el sitio web interactivo de la Ciudad en Tustinca.org/DistrictMap.

Para obtener más información o comunicarse con el secretario municipal, visite Tustinca.org/Elections o llame al (714) 573-3026.
###塔斯廷市議會候選人的提名期將於8月12日下午5:00截止


加州塔斯廷 - 有意競選市長或3區市議會議員職務的塔斯廷居民請注意,提交提名書的期限即將於2022年8月12日下午5:00截止。


潛在候選人必須居住在市內以當選塔斯廷市的全範圍選舉的市長,必須居住在3區內以當選3區市議會議員。所有候選人均必須是登記選民才有資格參選。在於2022年7月18日開始的提名期期間,有意向的居民必須預約市書記以接收和提交競選文檔。


11月的選舉將是塔斯廷居民首次按分區選舉市議會代表。向分區選舉的過渡發生在2021年11月,當時市府根據社區劃分選區邊界的指引採納了四個分區的市議會地圖。 

在今年11月,塔斯廷市議會將有兩個開放席位,一個是3區席位,一個是全範圍選舉的市長席位。在分區選舉中,位於3區的塔斯廷選民將投票選出3區的市議會議員,而所有塔斯廷選民將有機會投票選出全範圍選舉的市長。  

在2024年,1區、2區以及4區的市議會席位也將開放選舉,這些分區的選民屆時將有機會選出他們各自的議會代表。

塔斯廷居民將可造訪市府的互動網站Tustinca.org/DistrictMap明確他們所屬的選區。

如想瞭解更多資訊或聯絡市書記,請造訪Tustinca.org/Elections或致電(714) 573-3026。###터스틴 시의회 후보자 지명 기간이 8월 12일 오후 5시에 끝납니다


캘리포니아 터스틴 - 시장 또는 3 지역구 의원직 출마에 관심이 있는 터스틴 거주자께 후보자 지명 서류 제출 마감일이 2022년 8월 12일 오후 5시임을 알려드립니다.


시의 시장으로 봉사하고자 하는 예비후보자는 시 경계 내에 거주해야 하며, 3 지역구 의원으로 봉사하고자 하는 예비후보자는 3 지역구 내에 거주해야 합니다. 출마하는 모든 후보자는 유권자 등록을 마친 상태여야 합니다. 관심 있는 거주민은 2022년 7월 18일부터 시작되는 후보자 지명 기간 동안 캠페인 문서를 받아 제출할 수 있도록 시 서기와 약속을 잡아야 합니다.


11월 선거는 터스틴 주민이 지역구 별 시의회 대표를 선출하는 첫 번째 선거입니다. 2021년 11월, 시가 지역 경계선을 그려야 한다는 지역 사회의 지침에 따라 4개 지역구 시의회 지도를 채택하면서 지역구 선거로 전환하게 되었습니다. 

올해 11월에 터스틴 시의회에서는 3 지역구와 시 전체 시장, 두 자리가 공석이 됩니다. 지역구 선거에서 터스틴 3 지역구 거주자는 본인 지역구의 시의회 구성원에게 투표하며, 터스틴 유권자 모두는 시 전체의 시장을 투표하여 선출할 기회를 가집니다.  

2024년에는 1, 2, 4 지역구 시의회 의석이 선출될 예정이며 해당 지역구의 유권자는 각각의 시의회 대표를 선출할 기회를 가집니다.

터스틴 거주자는 반응형 시 웹사이트 Tustinca.org/DistrictMap을 사용하여 본인 지역구를 찾을 수 있습니다.

더 자세한 정보 혹은 시 서기에게 문의하려면 Tustinca.org/Elections를 방문하거나 (714) 573-3026에 전화하십시오.
###Thời gian Đề cử Ứng viên Hội đồng Thành phố Tustin kết thúc lúc 5 giờ chiều ngày 12 tháng 8.


TUSTIN, CA - Đối với các cư dân Tustin quan tâm đến việc tranh cử vào các vị trí Thị trưởng hoặc Thành viên Hội đồng Quận 3, thời hạn nộp đơn ứng cử sẽ kết thúc lúc 5 giờ chiều ngày 12 tháng 8 năm 2022.


Ứng cử viên phải cư trú trong khu vực thành phố để có thể tranh chức Thị trưởng toàn thành phố và phải cư trú trong Quận 3 để có thể tranh chức Ủy viên Hội đồng Quận 3. Tất cả các ứng viên phải đăng ký làm cử tri để đủ điều kiện tranh cử.  Các cư dân quan tâm phải đặt lịch hẹn với Thư ký Thành phố để được nhận và nộp tài liệu chiến dịch trong Thời gian Đề cử bắt đầu vào ngày 18 tháng 7 năm 2022.

Cuộc bầu cử vào tháng 11 sẽ là lần đầu tiên Tustin để Quận bầu ra đại diện cho Hội đồng thành phố. Thời gian chuyển sang bầu cử cấp quận diễn ra vào tháng 11 năm 2021 khi Thành phố áp dụng bản đồ Hội đồng Thành phố gồm 4 quận theo hướng dẫn của cộng đồng về việc vẽ ranh giới các quận. 

Tháng 11 này, Hội đồng Thành phố Tustin sẽ có 2 ghế, một cho Quận 3 và một cho Thị trưởng chung. Với lần bầu cử Quận này, các cư dân thành phố Tustin tại Quận 3 sẽ bỏ phiếu để chọn ra Thành viên Hội đồng cho quận mình và tất cả các cử tri của Tustin sẽ có cơ hội bỏ phiếu bầu ra Thị trưởng chung.  

Năm 2024, Hội đồng Thành phố sẽ có các vị trí cần bầu cử của Quận 1, 2 và 4 sẽ cử tri tại các Quận này sẽ có cơ hội bầu ra đại diện tương ứng cho Hội đồng quận mình. 

Các cư dân tại Tustin có thể xác định địa giới của quận mình trên trang web tương tác của Thành phố Tustinca.org/DistrictMap.

Để biết thêm thông tin hoặc liên hệ với Thư ký Thành phố, vui lòng truy cập Tustinca.org/Elections hoặc gọi tới số (714) 573-3026.

###Facebook Twitter Email

Other News in Press Releases

TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/4/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 4, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/3/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 3, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/2/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 2, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/1/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 1, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/20/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/19/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 19, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/18/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/17/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 17, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/16/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 16, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/15/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 15, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/13/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 13, 2023
new city logo

City of Tustin Launches New Logo

Posted on: June 7, 2022
Strategic Plan Workshop Flyer

Strategic Plan Workshops

Posted on: March 30, 2021
heat

Senior Citizen Heat Advisory Issued

Posted on: September 28, 2020